EN
MENU

Regulamin

 

4. Edycja Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA” na najlepszy tekst o muzyce opublikowany w roku 2017

§1 ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Fundacja MEAKULTURA, która od roku 2015 corocznie przyznaje nagrody dla krytyków muzycznych.

Głównym Współorganizatorem 4. Edycji Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych i Fundatorem Grand Prix jest Instytut Muzyki i Tańca. 

 

§2 CEL

Celem konkursu jest promocja kompetentnej krytyki muzycznej, zarówno w mediach drukowanych, jak i elektronicznych, wspieranie osób debiutujących w tej dziedzinie oraz docenianie najlepszych Autorów, którzy piszą o muzyce polskiej poza granicami kraju. Konkurs ma również zachęcać do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej i kształtować pozytywny wizerunek krytyków muzycznych.

 

§3 NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie:

a) Grand Prix za najlepszy tekst o muzyce opublikowany w roku 2017

b) Nagrody Głównej w kategorii recenzja/relacja oraz Nagrody Głównej w kategorii artykuł/felieton.

Do Grand Prix i Nagrody Głównej zgłaszane mogą być teksty (w tym wpisy na blogu) wydane w Polsce lub za granicą, przez polskiego Autora/Autorkę, który publikuje na temat muzyki co najmniej od dwóch lat. W przypadku tekstów polskich Autorów publikowanych w języku obcym w Polsce lub poza granicami kraju, warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie tekstu w wersji polskojęzycznej.

c) Nagrody Specjalnej za tekst/y o muzyce polskiej opublikowane poza granicami kraju w danym roku kalendarzowym, w innym języku niż polski. Teksty obejmować mogą pojedyncze artykuły, recenzje, całe blogi, a także regularne felietony muzyczne publikowane w prasie drukowanej lub elektronicznej. Autorka/Autor tekstu nie mogą posiadać obywatelstwa polskiego.

d) Wyróżnienia dla Debiutanta. Przez Debiutanta rozumie się każdą Autorkę/Autora piszącego w języku polskim, która nie opublikowała wcześniej żadnego tekstu o muzyce lub osobę, która w roku kalendarzowym objętym przez daną edycję konkursu, po raz pierwszy opublikowała w czasopiśmie polskim lub zagranicznym tekst lub teksty na temat muzyki. W przypadku wykrycia, że Autorka/Autor nie spełnia tych warunków, decyzja o przyznaniu nagrody zostanie cofnięta. To, że Autorka/Autor ma w swym dorobku publikacje niezwiązane z problematyką muzyczną, nie przekreśla Jej/Jego udziału w Konkursie.

e) Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej, którą przyznaje Zarząd Fundacji MEAKULTURA.

2. Fundatorem Grand Prix w wysokości 3000 zł jest Instytut Muzyki Tańca. Fundatorem dwóch Nagród Głównych w wysokości 2500 zł każda jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Wyróżnienie dla debiutanta przyznaje Dyrektor-Redaktor Naczelny PWM. Fundatorem nagrody rzeczowej dla laureata Nagrody Specjalnej jest Instytut Adama Mickiewicza. Zwycięzcy otrzymają także statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów konkursu.

3. Dodatkowym wyróżnieniem w Konkursie będzie przedruk wybranych artykułów na łamach czasopisma MEAKULTURA (meakultura.pl), za zgodą ich pierwszych wydawców.

4. Nazwa nagrody, statuetka oraz znak graficzny nagrody są chronione przepisami prawnymi jako znak towarowy.

 

§ 4 ZGŁOSZENIA

1. Kandydatów do nagrody (wyłącznie osoby fizyczne) należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu www.konkurskropka.pl w zakładce "zgłoszenia". Zgłoszenia można składac także za pomocą e-maila z dwoma osobnymi załącznikami zawierającymi tekst oraz formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do regulaminu) na adres: kropka@fundacjameakultura.pl

2. W przypadku, w którym, Autorka/Autor tekstu nie zgłasza się sam, osoba zgłaszająca bądź podmiot zgłaszający zobowiązany jest do działania w porozumieniem z Autorką/Autorem tekstu.

3. Do konkursu może zostać zakwalifikowany tylko jeden tekst danej Autorki/Autora. W przypadku zgłoszenia do konkursu kilku tekstów jednego Autora ostateczna kwalifikacja odbędzie się na etapie wstępnej selekcji, o której mowa w § 5 pkt.2.

4. Do konkursu nie mogą stanąć członkowie Zarządu Fundacji MEAKULTURA, członkowie komitetu organizacyjnego konkursu oraz stali redaktorzy czasopisma o muzyce meakultura.pl (stan na rok 2017)

5. Nadsyłany artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 lub 14 z interlinią 1,5 i zapisany w formacie .doc lub .pdf. Treść pliku powinna zawierać jedynie tytuł i tekst, bez imienia i nazwiska Autora oraz informacji o pierwszym wydaniu (jeśli takie miało miejsce). Jedynie w przypadku Nagrody Specjalnej dopuszcza się czytelny skan artykułu, zapisany w formacie .pdf lub .jpg. Publikacje powinny mieć nie mniej niż 2400 znaków ze spacjami i nie więcej niż 40000 znaków ze spacjami.

6. Tekst kandydujący do Nagrody Specjalnej powinien być napisany w jednym z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, niemiecki bądź francuski). W przypadku tekstów, które nie spełniają tego warunku wymagany jest przekład na język angielski.

 

§5 JURY I OCENA

1. Organizatorzy nie narzucają formy czy tematyki nadsyłanych prac, ani zakresu muzycznego, do jakiego mają się one odnosić. Może to być m.in. recenzja, felieton czy esej. Gatunek muzyczny, którego dotyczy wypowiedź, może być dowolny (muzyka klasyczna, popularna, filmowa, etniczna itp.). W ocenie tekstów uwzględniane będą takie kryteria, jak: oryginalność ujęcia tematu, erudycja, umiejętność argumentacji, logika wywodu, komunikatywność oraz atrakcyjność języka i stylu.

2. Wstępnej kwalifikacji tekstów do konkursu dokonują wybrani członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych "KROPKA", posiadający wykształcenie muzykologiczne bądź kulturoznawcze, wśród których muszą znaleźć się co najmniej dwie osoby z tytułem naukowym doktora lub doktora habilitowanego.

3. Najlepsze spośród nadesłanych prac (nie mniej niż 25% nadesłanych prac w przypadku Nagród i po 5 prac w każdej kategorii w przypadku Wyróżnień) zostaną przekazane Komisji do oceny. Nazwiska Autorów zostaną utajnione na czas prac Komisji.

4. W Komisji zasiadać będzie 7 osób, specjalizujących się w tematyce muzycznej (muzykolodzy, wykładowcy uniwersyteccy, dziennikarze, managerowie, etc.).

6. Postanowienia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że spełnia całokształt warunków udziału w Konkursie oraz akceptuje wszystkie zasady określone w niniejszym regulaminie.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

3. Terminy zamknięcia naboru zgłoszeń, prac komisji oraz ogłoszenia wyników (wraz z rozdaniem nagród) wyznacza kalendarz stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.